Harmonogram SeminA?Ai??e odbornA?ch inovacAi?? ai??i?? 2 cyklus:

.

termAi??n 1 den hodina vyuA?ujAi??cAi?? pAi??ednA?A?ka
stAi??eda 05.1.2011 13:00 ai??i?? 13:45 Ing. DaA?kovA? 1.1. SoudobAi?? materiA?ly na bA?zi a dAi??evnAi?? hmoty, progresivnAi?? stavebnAi?? technologie v oblasti dAi??evostaveb
13.45 ai??i?? 14:30 Ing. DaA?kovA? 1.2. StruA?nA? pAi??ehled stavebnAi??ch konstrukcAi?? vyuA?Ai??vajAi??cAi??ch dAi??evo a materiA?ly na bA?zi dAi??eva
14:40 ai??i?? 15:25 Ing. FrankovA? 2.1.DAi??evo jako materiA?l, makro a mikroskopickA? struktura a jejAi?? vliv na fyzikA?lnAi?? a mechanickAi?? vlastnosti dAi??eva
15:25 ai??i?? 16:10 Ing. FrankovA? 2.2.TAi??Ai??dAi??nAi?? dAi??eva vizuA?lnAi??, strojnAi??, novAi?? evropskAi?? normy, sortiment suroviny a vA?robkA? v rA?mci A?R
16.20 ai??i?? 17.05 Ing. DaA?kovA? 2.3. PrA?myslovAi?? zpracovA?nAi?? dAi??eva a dAi??evnAi?? hmoty, suA?enAi?? dAi??eva
17:05 ai??i?? 17:50 Ing. DaA?kovA? 2.4. EkologickAi?? aspekty, LCA analA?za vA?robkA? na bA?zi dAi??eva
2.5. VA?roba a Ai??Ai??zenAi?? jakosti v dAi??evozpracujAi??cAi??m prA?myslu, certifikace, environmentA?lnAi?? certifikace vA?robkA? a sluA?eb
termAi??n 2 den hodina vyuA?ujAi??cAi?? pAi??ednA?A?ka
stAi??eda 12.01.2011 13:00 ai??i?? 13:45 Ing. FrankovA? 3.1. KonstrukA?nAi?? materiA?ly na bA?zi dAi??eva
13.45 ai??i?? 14:30 Ing. FrankovA? 3.2.Desky na bA?zi dAi??eva a dAi??evnAi?? hmoty, aglomerovanAi?? materiA?ly
14:40 ai??i?? 15:25 Ing. DaA?kovA? 3.3.PouA?itAi?? kompozitnAi??ch a aglomerovanA?ch materiA?lA? na bA?zi dAi??eva
15:25 ai??i?? 16:10 Ing. FrankovA? 4.1.KonstrukA?nAi?? dAi??evo a lepenAi?? lamelovAi?? dAi??evo ai??i?? fyzikA?lnAi?? mechanickAi?? vlastnosti a zkuA?ebnAi?? metody
16.20 ai??i?? 17.05 Ing. FrankovA? 4.2. Desky na bA?zi dAi??eva a dAi??evnAi?? hmoty ai??i?? fyzikA?lnAi?? mechanickAi?? vlastnosti a zkuA?ebnAi?? metody
17:05 ai??i?? 17:50 Ing. DaA?kovA? 5.1. Trvanlivost a A?ivotnost dAi??evAi??nA?ch konstrukcAi??
5.3. PovrchovAi?? A?pravy dAi??eva, dAi??evAi??nA?ch konstrukcAi??, poA?A?rnAi?? nA?tAi??ry dAi??eva
termAi??n 3 den hodina vyuA?ujAi??cAi?? pAi??ednA?A?ka
stAi??eda 19.01.2011 13:00 ai??i?? 13:45 Ing. DaA?kovA? 5.5. Sanace dAi??evAi??nA?ch konstrukcAi??
13.45 ai??i?? 14:30 Ing. FrankovA? 5.2 Problematika vlhkostnAi??ho reA?imu dAi??evAi??nA?ch konstrukcAi??, bobtnA?nAi??, sesychA?nAi??, vliv vlhkosti na mechanickAi?? vlastnosti konstrukcAi??
14:40 ai??i?? 15:25 Ing. FrankovA? 5.4. Diagnostika dAi??evAi??nA?ch konstrukcAi??, vady a poruchy, diagnostickAi?? metody
15:25 ai??i?? 16:10 doc. Ing. Lokaj 6. NormativnAi?? rA?mec v oboru dAi??evAi??nA?ch konstrukcAi??
16.20 ai??i?? 17.05 doc. Ing. Lokaj 7. StAi??eA?nAi?? konstrukce ai??i?? historie a souA?asnost
17:05 ai??i?? 17:50 doc. Ing. Lokaj 8. DAi??evostavby pro bydlenAi?? ai??i?? konstrukA?nAi?? systAi??my, 8.2. Sruby, 8.3. HrA?zdAi??nAi?? stavby
termAi??n 4 den hodina vyuA?ujAi??cAi?? pAi??ednA?A?ka
stAi??eda 26.01.2011 13:00 ai??i?? 13:45 doc. Ing. Lokaj 8.4. SloupkovAi?? systAi??my dAi??evostaveb („lehkA? skelet“),Ai??
8.5. SloupkovAi?? systAi??my dAi??evostaveb v panelovAi??m provedenAi??
13.45 ai??i?? 14:30 doc. Ing. Lokaj 8.6. SkeletovAi?? systAi??my dAi??evostaveb (modernAi?? „tAi??A?kA? skelet“)
8.7. DAi??evostavby z masivnAi??ch panelA?
14:40 ai??i?? 15:25 doc. Ing. Lokaj 9. HalovAi?? dAi??evAi??nAi?? konstrukce pro kulturu, sport, vA?robu a skladovA?nAi??Ai??
9.2. RA?movAi?? konstrukce hal
15:25 ai??i?? 16:10 doc. Ing. Lokaj 9.3. ObloukovAi?? konstrukce hal
16.20 ai??i?? 17.05 doc. Ing. Lokaj 9.4. ProstorovAi?? konstrukce hal
17:05 ai??i?? 17:50 Ing. KubenkovA? 10.1. DalA?Ai?? oblasti vyuA?itAi?? dAi??eva, 10.2. SystAi??movA? bednAi??nAi??, paA?enAi??, zA?sobnAi??ky posypovA?ch materiA?lA?, zaAi??Ai??zenAi?? dAi??tskA?ch hAi??iA?A?, nA?bytek atd.
termAi??n 5 den hodina vyuA?ujAi??cAi?? pAi??ednA?A?ka
stAi??eda 02.02.2011 13:00 ai??i?? 13:45 Ing. VavruA?ovA? 11. NavrhovA?nAi?? a posuzovA?nAi?? A?nosnosti prvkA? a spojA? DK podle EC5 ai??i?? struA?nA? pAi??ehled normativnAi??ch pAi??edpisA? a zA?kladnAi??ch vztahA?
13.45 ai??i?? 14:30 Ing. VavruA?ovA? 11. NavrhovA?nAi?? a posuzovA?nAi?? A?nosnosti prvkA? a spojA? DK podle EC5 ai??i?? struA?nA? pAi??ehled normativnAi??ch pAi??edpisA? a zA?kladnAi??ch vztahA?
14:40 ai??i?? 15:25 Ing. VavruA?ovA? 12. PAi??Ai??klady nA?vrhu a posouzenAi?? prvkA? DK podle EC5 ai??i?? sloup, stropnAi?? trA?m, stAi??eA?nAi?? laA?, krokev
15:25 ai??i?? 16:10 Ing. VavruA?ovA? 12. PAi??Ai??klady nA?vrhu a posouzenAi?? prvkA? DK podle EC5 ai??i?? sloup, stropnAi?? trA?m, stAi??eA?nAi?? laA?, krokev
16.20 ai??i?? 17.05 Ing. VavruA?ovA? 13. PAi??Ai??klady nA?vrhu a posouzenAi?? prvkA? DK podle EC5 ai??i?? tesaAi??skA?, hAi??ebAi??kovA?, vrutovA?, svornAi??kovA?
17:05 ai??i?? 17:50 Ing. VavruA?ovA? 13. PAi??Ai??klady nA?vrhu a posouzenAi?? prvkA? DK podle EC5 ai??i?? tesaAi??skA?, hAi??ebAi??kovA?, vrutovA?, svornAi??kovA?
termAi??n 6 den hodina vyuA?ujAi??cAi?? pAi??ednA?A?ka
stAi??eda 09.02.2011 13:00 ai??i?? 13:45 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 14.1. TepelnAi?? technickAi?? poA?adavky na stavebnAi?? konstrukce a budovy
13.45 ai??i?? 14:30 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 14.1. TepelnAi?? technickAi?? poA?adavky na stavebnAi?? konstrukce a budovy
14:40 ai??i?? 15:25 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 14.2. TepelnAi?? technickAi?? zA?sady pro navrhovA?nAi?? stavebnAi??ch konstrukcAi?? a budov
15:25 ai??i?? 16:10 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 14.2. TepelnAi?? technickAi?? zA?sady pro navrhovA?nAi?? stavebnAi??ch konstrukcAi?? a budov
16.20 ai??i?? 17.05 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 15. ModernAi?? systAi??my vytA?pAi??nAi?? a ohAi??evu TV v dAi??evostavbA?ch, 15.1. SolA?rnAi?? systAi??my
17:05 ai??i?? 17:50 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 15. ModernAi?? systAi??my vytA?pAi??nAi?? a ohAi??evu TV v dAi??evostavbA?ch, 15.1. SolA?rnAi?? systAi??my
termAi??n 7 den hodina vyuA?ujAi??cAi?? pAi??ednA?A?ka
stAi??eda 16.02.2011 13:00 ai??i?? 13:45 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 15. ModernAi?? systAi??my vytA?pAi??nAi?? a ohAi??evu TV v dAi??evostavbA?ch, 15.2. TepelnA? A?erpadla
13.45 ai??i?? 14:30 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 15. ModernAi?? systAi??my vytA?pAi??nAi?? a ohAi??evu TV v dAi??evostavbA?ch, 15.2. TepelnA? A?erpadla
14:40 ai??i?? 15:25 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 15. ModernAi?? systAi??my vytA?pAi??nAi?? a ohAi??evu TV v dAi??evostavbA?ch, 15.3. FotovoltaickAi?? panely
15:25 ai??i?? 16:10 Ing. SkotnicovA?, Ph.D. 15. ModernAi?? systAi??my vytA?pAi??nAi?? a ohAi??evu TV v dAi??evostavbA?ch, 15.3. FotovoltaickAi?? panely
16.20 ai??i?? 17.05 Ing. KubenkovA? 16.1. EnergetickA? nA?roA?nost budov
17:05 ai??i?? 17:50 Ing. KubenkovA? 16.1. EnergetickA? nA?roA?nost budov
termAi??n 8 den hodina vyuA?ujAi??cAi?? pAi??ednA?A?ka
stAi??eda 23.02.2011 13:00 ai??i?? 13:45 Ing. KubenkovA? 16.2. ZateplovA?nAi?? staveb
13.45 ai??i?? 14:30 Ing. KubenkovA? 16.3. PasivnAi?? a nAi??zkoenergetickAi?? domy
14:40 ai??i?? 15:25 Ing. KubenkovA? 17.1. Realizace dAi??evostavby (sloupkovA? systAi??m)
15:25 ai??i?? 16:10 Ing. KubenkovA? 17.2. Realizace dAi??evAi??nAi??ho srubu
16.20 ai??i?? 17.05 Doc.Ing. KubeA?kovA? , Ph.D. 18. A?Ai??zenAi?? vA?stavby
17:05 ai??i?? 17:50 Doc.Ing. KubeA?kovA? , Ph.D. 18. A?Ai??zenAi?? vA?stavby

Fotogalerie:

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky