DAi??evAi??nAi?? stavby

PAi??estoA?e v objemu vA?stavby rodinnA?ch domA? v naA?Ai?? republice stA?le pAi??evlA?dA? klasickA? zdAi??nA? technologie, coA? nenAi?? dA?no objektivnAi??mi dA?vody, ale konzervativnAi??m pAi??Ai??stupem naA?ich obyvatel, stA?vA? se dAi??evAi??nA? vA?stavba nejperspektivnAi??jA?Ai??m smAi??rem rodinnAi?? vA?stavby.

SouA?asnAi?? a zejmAi??na budoucAi?? cenovAi?? relace tepelnA?ch energiAi?? nutAi?? kaA?dAi??ho stavebnAi??ka k zamyA?lenAi?? nad tepelnAi?? technickA?mi parametry svAi??ho plA?novanAi??ho domu. NenAi?? A?A?dnA?m tajemstvAi??m, A?e klasickAi?? zdAi??nAi?? systAi??my jsou jiA? na vrcholu dosaA?itelnA?ch izolaA?nAi??ch vlastnostAi??, zatAi??mco dAi??evAi??nAi?? konstrukce lze v tomto ohledu celkem lehce jeA?tAi?? dA?le vylepA?ovat. DAi??evo mA? tu vynikajAi??cAi?? vlastnost, A?e je zA?roveA? nosnAi?? a pAi??i tom i tepelnAi?? izolujAi??cAi??, coA? eliminuje nutnost Ai??eA?enAi?? tAi??A?kopA?dnA?ch tepelnA?ch mostA? obvodovAi?? konstrukce, jako tomu je u zdAi??nA?ch systAi??mA?.

ZA?kladnAi?? informace o dAi??evAi??nA?ch stavbA?ch:

  • DAi??evostavby
  • Sruby
  • Roubenky
  • SendviA?ovAi?? stavby

DAi??evostavba je budova, pAi??i jejAi??A? stavbAi?? bylo z velkAi?? A?A?sti pouA?ito dAi??evo. NejA?astAi??ji se pouA?Ai??vA? smrkovAi?? a jedlovAi?? dAi??evo, ale je tAi??A? pouA?Ai??vA?no dAi??evo z borovic a modAi??Ai??nA?. Mezi vA?robnAi?? postupy patAi??Ai?? masivnAi?? dAi??evostavby (napAi??. sruby, roubenky nebo sendviA?ovAi?? stavby).

PAi??i stavbAi?? srubA? se pouA?Ai??vajAi?? celAi?? kmeny. SrubovA? konstrukce obsahuje stropnAi?? trA?my, srubovAi?? stAi??ny, sloupy a prA?vlaky. Krov a stAi??echa jsou stejnAi?? jako u zdAi??nA?ch staveb. OmezenAi?? vzdA?lenosti sroubenAi?? mohou bA?t Ai??eA?eny sloupy a prA?vlaky.

Roubenky (roubenAi?? stavby) vychA?zAi?? z tradiA?nAi??ch postupA?. StAi??echa stojAi?? na vysazenA?ch stropnAi??ch trA?mech, kterAi?? jsou zdobeny. TAi??m je zaruA?ena kompaktnost a kombinacAi?? s polovalbami (sukA?nkami) a lomenicemi (A?tAi??ty) i krA?sa celAi?? konstrukce.

NosnA? konstrukce sendviA?ovA?ch staveb je vA?dy vyrobena z masivnAi??ch dAi??evAi??nA?ch hranolA? nebo kulatin, vA?plnAi?? obklady bA?vajAi?? z jinAi??ho materiA?lu, neA? je dAi??evo. VA?hodou je niA?A?Ai?? cena neA? u staveb z masivA? (stavby, ve kterA?ch je ze dAi??eva nosnA? konstrukce i vA?plnAi?? a obklady).

TYPY DA?EVOSTAVEB

DAi??evostavby mA?A?eme velmi jednoduA?e rozdAi??lit na masivnAi?? a sendviA?ovAi??. Mezi masivnAi?? patAi??Ai?? trvanlivAi??, tradiA?nAi?? a krA?snAi?? srubovAi?? a roubenAi?? stavby, kterAi?? poskytujAi?? vysokA? pocitovA? komfort. Jejich konstrukce sestA?vA? z masivnAi??ch trA?mA? nebo profilA? horizontA?lnAi?? kladenA?ch na sebe a spA?rovanA?ch. K nevA?hodA?m tohoto systAi??mu patAi??Ai?? pomAi??rnAi?? vysokAi?? nA?klady a v dA?sledku sesychA?nAi?? materiA?lu takAi?? tvarovA? nestA?lost objektu.
Principem sendviA?ovA?ch dAi??evostaveb je skeletovA? konstrukce z dAi??evAi??nA?ch trA?mA? vyplnAi??nA? tepelnou a akustickou izolacAi??, k jejAi??muA? oplA?A?tAi??nAi?? se vyuA?Ai??vajAi?? stavebnAi?? desky na bA?zi dAi??eva nebo palubky. Oproti cihelnA?m stavbA?m majAi?? mnohem lepA?Ai?? tepelnAi?? vlastnosti, jsou rozmAi??rovAi?? pAi??esnAi?? a velmi lehkAi??. SuchA? proces vA?stavby eliminuje objemovAi?? zmAi??ny konstrukcAi?? zavinAi??nAi?? vlhkostAi??, k nimA? u zdAi??nA?ch staveb dochA?zAi?? bAi??hem zrA?nAi??, pozitivnAi?? je i velmi krA?tkA? doba vA?stavby.

MasivnAi?? dAi??evostavby

U srubA? a roubenA?ch staveb se stAi??ny tvoAi??Ai?? pomocAi?? dA?vnAi?? a jednoduchAi?? technologie z masivnAi??ch dAi??evAi??nA?ch kmenA?, trA?mA? nebo vytvarovanA?ch dAi??evAi??nA?ch profilA? uklA?danA?ch naleA?ato na sebe. Aby dosA?hly solidnAi?? A?ivotnosti, je pAi??i jejich stavbAi?? nutnAi?? dodrA?et veA?kerAi?? zA?sady a postupy. Pro vA?sledek je dA?leA?itA? vA?robnAi?? pAi??Ai??prava, zpracovA?nAi?? dAi??eva a hlavnAi?? zA?mkovA? systAi??m jednotlivA?ch prvkA? a zpA?sob uzavAi??enAi?? spA?ry. Na jejich kvalitAi?? totiA? zA?visAi?? vA?slednA? tuhost a tvarovA? stA?lost objektu. SesedA?nAi?? stavby v napAi??Ai??klad dA?sledku sesychA?nAi?? sice dovedou omezit modernAi?? konstrukA?nAi?? detaily, ovA?em pAi??esto dlouhodobA? objemovA? zmAi??na patAi??Ai?? ai??i?? hlavnAi?? v souvislosti s funkA?nostAi?? dveAi??Ai?? a oken ai??i?? mezi nejvAi??tA?Ai?? problAi??my masivnAi??ch dAi??evostaveb.

Sruby

Pro stavbu srubA? se nejA?astAi??ji pouA?Ai??vA? smrkovAi??, borovAi?? nebo modAi??Ai??novAi?? dAi??evo zbavenAi?? kA?ry a oA?etAi??enAi?? proti plAi??snAi??m a A?kA?dcA?m. PAi??i stavbAi?? srubovAi??ho domu z kulatiny je dA?leA?itA? vA?bAi??r solidnAi?? firmy s nAi??kolikaletou praxAi?? a dostateA?nA?mi referencemi. NekvalitnAi?? prA?ce by totiA? mohla znamenat vznik problAi??mA? se spoji a pevnA?mi stavebnAi??mi prvky. PoA?Ai??tat je nutnAi?? s tAi??m, A?e dAi??evo minimA?lnAi?? tAi??i roky po dokonA?enAi?? stavby pracuje. Srub se stavAi?? na pAi??ipravenou zA?kladovou desku z polotovarA? pAi??ipravenA?ch ve vA?robnAi??, na zA?vAi??r je hrubA? stavba natAi??ena ochrannA?m nA?tAi??rem, aby dAi??evo nebledlo. CelkovA? doba vA?roby a sestavenAi?? hrubAi?? srubovAi?? stavby trvA? pAi??t aA? A?est tA?dnA?. PAi??Ai??A?ky ve srubovAi?? stavbAi?? mohou bA?t nejen z kulatiny, ale i z modernAi??ch materiA?lA?, k nimA? patAi??Ai?? napAi??Ai??klad sA?drokarton. StAi??eA?nAi?? krytinu je nutnAi?? vybAi??rat s ohledem na typ stavby: nejvAi??c by srubu sice sluA?el pravA? A?indel, ovA?em kvA?li cenovAi?? nA?roA?nosti padne volba nejA?astAi??ji na pA?lenAi?? taA?ky.

KanadskA? srub se stavAi?? z nevysuA?enA?ch celA?ch kmenA? rA?znAi?? A?Ai??Ai??e, ruA?nAi?? opracovanA?ch, tAi??A?enA?ch na konci zimy. TrA?my se spojujAi?? v rozAi??ch stavby kAi??Ai??A?enAi??m s pAi??esahem pomocAi?? dlabA?, sedel a zA?Ai??ezA?. V prvnAi??ch tAi??ech letech (nejvAi??ce v prvnAi??m roce) stavba vA?raznAi?? sesychA? a sedA? (aA? cca 15 cm na jedno patro).

FinskA? srub se na rozdAi??l od kanadskAi??ho, jemuA? je podobnA?, stavAi?? z vysuA?enAi??ho dAi??eva odolnAi?? a stabilnAi?? severskAi?? borovice charakteristickAi?? hustA?mi letokruhy. TAi??snAi?? slAi??covA?nAi?? zajiA?A?uje speciA?lnAi?? profil kulatA?ch trA?mA?.

AlpskA? srub se obvykle roubAi?? z vysuA?enA?ch masivnAi??ch hoblovanA?ch smrkovA?ch trA?mA? v rozAi??ch spojovanA?ch ai??zna rybinuai???. Aby stavba splA?ovala tepelnAi?? izolaA?nAi?? parametry, zateplujAi?? se stAi??ny uvnitAi?? minerA?lnAi?? vlnou.

Roubenky

PatAi??Ai?? neoddAi??litelnAi?? ke koloritu A?eskAi??ho venkova, ovA?em pro svAi?? zejmAi??na tepelnAi?? izolaA?nAi?? vlastnosti jsou cenAi??ny i dnes. DAi??evo mA? totiA? zhruba stejnou akumulaA?nAi?? schopnost jako stejnA? objem betonu, na rozdAi??l od nAi??ho mA? vA?ak asi desetkrA?t niA?A?Ai?? tepelnou vodivost, takA?e teplo absorbuje, ale takAi?? vydA?vA? ve srovnA?nAi?? s betonem mnohem pomaleji. MA?-li roubenA? konstrukce dostateA?nA? tepelnA? odpor, je stavbu moA?nAi?? vytA?pAi??t prostAi??ednictvAi??m niA?A?Ai??ch tepelnA?ch vA?konA? s rychlou reakcAi??. Toho lze vyuA?Ai??t pAi??i kvalitnAi??m programovatelnAi??m Ai??Ai??zenAi?? vytA?pAi??nAi?? objektu. Pokud nejsou tepelnAi?? ztrA?ty stavby velkAi?? (napAi??Ai??klad u nAi??zkoenergetickA?ch domA?), chovA? se roubenA? konstrukce s ohledem na stabilizaci vnitAi??nAi?? teploty podobnAi?? jako betonovA?. Z hlediska mechanickA?ch vlastnostAi?? lze roubenku hodnotit jako lehkou a pevnou stavbu s malA?mi nA?roky na zA?kladovou konstrukci (naA?im pAi??edkA?m staA?il rovnA? terAi??n pokrytA? plochA?mi kameny), kterA? odolA? i mnohA?m extrAi??mnAi??m vlivA?m (v historii lze najAi??t pAi??Ai??pady, kdy lavina nebo sesuv pA?dy posunuly stavbu o desAi??tky metrA? bez toho, aby doA?lo k vA?A?nAi??mu naruA?enAi?? jejAi?? statiky).

SendviA?ovAi?? dAi??evostavby

PatAi??Ai?? mezi tAi??A?kAi?? dAi??evAi??nAi?? skelety vyvinutAi?? z hrA?zdAi??nA?ch konstrukcAi??. LepenAi?? lamelovAi?? a vrstvenAi?? dAi??evAi??nAi?? prvky sendviA?ovA?ch staveb jsou dva aA? tAi??ikrA?t mohutnAi??jA?Ai?? neA? u foA?novAi??ho systAi??mu. NejA?astAi??ji se ve svAi??tAi?? pouA?Ai??vA? systAi??m Two by For, kterA? ke stavbAi?? vyuA?Ai??vA? dAi??evAi??nA?ch foA?en stejnAi?? tlouA?tky s rozdAi??lnou A?Ai??Ai??kou a dAi??lkou. Kostru montovanAi?? dAi??evostavby tvoAi??Ai?? nosnA? dAi??evAi??nA? konstrukce s vloA?enou tepelnou izolacAi?? (nejA?astAi??ji minerA?lnAi?? plstAi??, polystyrenem, nAi??kdy i ovA?Ai?? vlnou, celulA?zou, korkem aj.), pAi??Ai??padnAi?? i s parozA?branou . . Skelet se montuje na mAi??stAi??, pak se opatAi??Ai?? oboustrannA?m oplA?A?tAi??nAi??m. Skladba sendviA?A? se liA?Ai?? podle jednotlivA?ch dodavatelA?, hlavnAi?? pokud jde o typ a tlouA?A?ku tepelnAi?? izolace, nejA?astAi??ji se vA?ak uA?Ai??vA? desek na bA?zi dAi??eva nebo sA?drokartonu zvenku pokrytA?ch jakoukoliv fasA?dou (omAi??tka, dAi??evAi??nA? obklad, pAi??izdAi??vka z lAi??covA?ch cihel atd.). SendviA?ovA? dAi??evostavba mA?A?e bA?t postavena takAi?? z prA?myslovAi?? vyrA?bAi??nA?ch dAi??evAi??nA?ch panelA? (stAi??novAi??, stropnAi??, stAi??eA?nAi??). Domy pAi??evA?A?nAi?? z typovAi?? nabAi??dky se v prA?bAi??hu dvou aA? A?tyAi??i tA?dnA? montujAi?? na hotovAi?? stavebnAi?? zA?klady, v zA?vislosti na finanA?nAi??ch moA?nostech stavebnAi??kA? A?asto i v rA?znAi??m stavu finalizace.

HrA?zdAi??nAi?? domy

Jejich nosnou konstrukci tvoAi??Ai?? svislAi?? a A?ikmAi?? dAi??evAi??nAi?? sloupky vyplnAi??nAi?? obvykle cihelnou vyzdAi??vkou. PravidelnAi?? stAi??Ai??dA?nAi?? sloupkA? a vyzdAi??vky vypadA? pAi??Ai??jemnAi??, tento typ konstrukce mA? dlouhou tradici zejmAi??na v horskA?ch oblastech. K dosaA?enAi?? lepA?Ai??ch tepelnA?ch parametrA? hrA?zdAi??nAi?? stavby pomA?A?e dodateA?nA? tepelnA? izolace.

DAi??evostavby skandinA?vskAi??ho typu

StAi??Ai??dmAi?? a A?A?elnAi?? dAi??evAi??nAi?? domy ze severskA?ch zemAi?? se v poslednAi?? dobAi?? rozA?iAi??ujAi?? i do dalA?Ai??ch evropskA?ch stA?tA?. MajAi?? tAi??mAi??Ai?? vA?hradnAi?? sedlovAi?? stAi??echy a jejich dispozice umoA?A?ujAi?? dosA?hnout na relativnAi?? malAi?? zastavAi??nAi?? ploA?e vysokAi??ho standardu bydlenAi??. StavAi??jAi?? se z horizontA?lnAi?? nebo vertikA?lnAi?? umAi??stAi??nA?ch prken s pAi??rem a drA?A?kou, charakteristickA? je jejich odvA?A?nA? barevnost. Na vnitAi??nAi?? stAi??ny a pAi??evA?A?nAi?? i stropy se kromAi?? sA?drokartonu pouA?Ai??vajAi?? takzvanAi?? Fix-o-pan desky (podobnAi?? dAi??evotAi??Ai??sce) spojovanAi?? systAi??mem perodrA?A?ka a pokrytAi?? omyvatelnou a natAi??ratelnou foliAi??.

ROUBENKY A SRUBY

Roubenky a sruby pAi??edstavujAi?? nejstarA?Ai?? typ konstrukce dAi??evostaveb, a proto jsou velice rozA?Ai??Ai??enAi??. Pro svoje tradiA?nAi?? vzezAi??enAi?? se ovA?em A?asto do dneA?nAi??ho svAi??ta modernAi?? architektury moc nehodAi?? a mnohdy prA?vAi?? sruby A?i roubenky pA?sobAi?? jako pAi??st na oko. Proto jsou tyto stavby na urA?itA?ch mAi??stech A?Ai??ady zakazovA?ny. Kam vA?ak srubovA? dAi??evostavba zapadA?, jsou nepochybnAi?? tradiA?nAi??, napAi??Ai??klad horskAi?? regiony. Tam se A?asto poAi??izujAi?? dokonalAi?? repliky starA?ch staveb. ModernAi??mi postupy vystavAi??nA? roubenka nebo srub mA?A?e pAi??edstavovat dokonalAi?? vAi??kendovAi?? sAi??dlo.

KlAi??A?ovou je pro tuto konstrukci dAi??evostaveb dAi??lenAi?? vnitAi??nAi??ho prostoru, kde stAi??ny vytvA?Ai??Ai?? tuhou kostru. PouA?Ai??vA? se A?asem osvAi??dA?enAi?? Ai??ezivo vysuA?enAi?? a speciA?lnAi?? naAi??ezanAi??. PAi??i procesu Ai??ezA?nAi?? se vyAi??azujAi?? trA?my stAi??edovAi?? s toA?ivostAi??, prA?hybem apod., a tak se zabraA?uje sesychA?nAi?? a sesedA?nAi?? stavby. Aspravy interiAi??ru se provA?dAi?? vA?dy pAi??Ai??rodnAi??mi materiA?ly, zatAi??mco veA?kerAi?? instalace se vedou vnitAi??kem stAi??n, kde jsou izolovA?ny. VnAi??jA?Ai?? stAi??ny jsou pak potAi??rA?ny lazurou vybranAi??ho odstAi??nu proti hnilobAi?? a A?kA?dcA?m.

Roubenka nebo srub je, co se tA?A?e mechanickA?ch vlastnostAi??, stA?le pomAi??rnAi?? lehkou a pevnou stavbou, kterA? mA? minimA?lnAi?? poA?adavky ohlednAi?? zA?kladA?. RoubenA? konstrukce je velmi odolnA? a byly zaznamenA?ny i pAi??Ai??pady, kdy nestabilnAi?? pA?dnAi?? loA?isko pAi??emAi??stilo roubenou chalupu o desAi??tky metrA? daleko bez negativnAi??ho vlivu na statiku objektu. DAi??evo se sice vyznaA?uje nAi??zkou tepelnou setrvaA?nostAi??, pokud vA?ak vybavAi??me roubenku difA?znAi??mi izolaA?nAi??mi materiA?ly, udAi??lA?me z nAi?? tabulkovAi?? efektivnAi?? nAi??zkoenergetickAi?? obydlAi??.

VA?hody a nevA?hody roubenek a srubA?:

Mezi vA?hody roubenek a srubA? se kromAi?? znaA?nAi?? odolnosti vA?A?i vlhkosti a vodAi??, A?A?innAi??jA?Ai?? akustickAi?? izolaci a lepA?Ai??mu vyrovnA?vA?nAi?? tepelnA?ch rozdAi??lA? neA? v pAi??Ai??padAi?? lehkA?ch montovanA?ch dAi??evostaveb musAi?? zaAi??adit i unikA?tnAi?? atmosfAi??ra, kterou dotvA?Ai??Ai?? neupravovanAi?? dAi??evAi??nAi?? stAi??ny.

ProtoA?e se pouA?Ai??vA? velkAi?? mnoA?stvAi?? kvalitnAi??ho a masivnAi??ho dAi??eva, musAi??me poA?Ai??tat s vyA?A?Ai?? cenou. Tyto dAi??evostavby jsou takAi?? vAi??ce nA?roA?nAi?? na A?drA?bu, pAi??edevA?Ai??m stAi??n, kterAi?? se mohou pAi??i vysychA?nAi?? a vlhnutAi?? dAi??eva pohybovat. Je dA?leA?itAi?? takAi?? pAi??i vA?A?tu pAi??Ai??padnA?ch handicapA? roubenek a srubA?, A?e dAi??ky postupnAi??mu sesedA?nAi?? trA?mA? nejsou vA?bec vhodnAi?? jako vAi??cepatrovAi?? stavby.

PouA?itAi?? informace:

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky