Úvod > DAi??evozpracujAi??cAi?? a stavebnAi?? prA?mysl > Informace o dAi??evostavbA?ch

Informace o dAi??evostavbA?ch

Z A?eho postavit svA?j dA?m?

A?eskA? spoleA?nost si v dA?sledku historickAi??ho vA?voje v minulA?ch desetiletAi??ch vytvoAi??ila trochu zvlA?A?tnAi?? vztah ke dAi??evu. LidAi?? tak sice majAi?? dAi??evo rA?di, ale nechtAi??jAi?? ho uA?Ai??vat, protoA?e se domnAi??vajAi??, A?e tAi??m ubliA?ujAi?? pAi??Ai??rodAi??, lesA?m a stromA?m, kterAi?? se musAi?? kA?cet, abychom dAi??evo zAi??skali. Jednou z oblastAi??, kterA? je tAi??mito pAi??edstavami, rA?znA?mi mA?ty a pAi??edsudky nejvAi??ce ovlivnAi??na, je stavebnictvAi??.

DomA? ze dAi??eva se u nA?s stavAi?? mAi??nAi?? neA? jedno procento z celkovAi?? vA?stavby roA?nAi??, zatAi??mco v sousednAi??m Rakousku a NAi??mecku je to mezi 10 a 15%, v USA 60%, ve SkandinA?vii a KanadAi?? dokonce pAi??es 70 %.

A?ivotnost domu

Je dAi??evAi??nA? dA?m mAi??nAi?? trvanlivA? neA? zdAi??nA??

DAi??evAi??nAi?? stavby pAi??etrvA?vajAi?? staletAi?? a z hlediska A?ivotnosti jsou plnAi?? srovnatelnAi?? se stavbami z jinA?ch materiA?lA?. ZA?leA?Ai?? na A?A?elu, pro kterA? je stavAi??me a takAi?? na pAi??A?i, kterou jim vAi??nujeme po dobu jejich existence. O vA?echno, co nA?m mA? dobAi??e slouA?it, se musAi??me poctivAi?? starat ai??i?? na to lidAi?? rA?di zapomAi??najAi??. SamozAi??ejmAi?? i modernAi?? dAi??evAi??nAi?? stavby musAi?? splA?ovat pAi??Ai??snAi?? zA?konnAi?? a normovAi?? poA?adavky na pevnost, stabilitu a A?ivotnost.

DAi??evo je hoAi??lavAi??. ZnamenA? to, A?e dA?m ze dAi??eva proto snadnAi??ji shoAi??Ai???

DAi??evo jako kaA?dA? materiA?l pAi??i urA?itAi?? teplotAi?? opravdu hoAi??Ai??, ale technickA? norma konstatuje, A?e dAi??evAi??nAi?? konstrukce jsou poA?A?rnAi?? odolnAi??. ZnAi?? to jako paradox, ale nenAi?? to tak sloA?itAi??. ZuhelnatAi??lA? povrchovA? vrstva vznikajAi??cAi?? pAi??i poA?A?ru na nosnA?ch prvcAi??ch (trA?mech) totiA? brA?nAi?? dalA?Ai??mu ohoAi??enAi?? (u objemnA?ch dAi??evAi??nA?ch kusA? pronikne oheA? do zhruba dvou aA? tAi??Ai??centimetrovAi?? hloubky a jeho dalA?Ai?? postup se vA?raznAi?? zpomalAi?? A?i zastavAi??, neboA? povrchovA? vrstva zuhelnatAi?? a brA?nAi?? pAi??Ai??stupu kyslAi??ku). PAi??i poA?A?ru je nejnebezpeA?nAi??jA?Ai?? pro obyvatele vzplanutAi?? interiAi??ru, nA?bytku, textilu a spotAi??ebiA?A?. Dalo by se Ai??Ai??ci, A?e dAi??evo hoAi??Ai?? pAi??edvAi??datelnA?m, spoA?itatelnA?m, do urA?itAi?? mAi??ry Ai??iditelnA?m zpA?sobem. CoA? je jeho obrovskA? vA?hoda pAi??i haA?enAi?? poA?A?ru. Tuto skuteA?nost zahrnujAi?? vA?echny technickAi?? normy, podle nichA? se musAi?? dAi??evAi??nAi?? domy stavAi??t. ModernAi?? dAi??evAi??nAi?? konstrukce jsou velmi odolnAi?? vA?A?i poA?A?ru. OcelovAi?? konstrukce se hroutAi?? naprosto nA?hle, neoA?ekA?vanAi?? a prakticky narA?z. Parametry kaA?dAi?? dAi??evAi??nAi?? budovy musAi?? zaruA?it dostateA?nou dobu na evakuaci lidAi?? ai??i?? vA?dy v Ai??A?du desAi??tek minut. To hasiA?i dobAi??e vAi??dAi??. V USA jsou proto po 11. zA?Ai??Ai?? v nAi??kterA?ch pAi??Ai??padech ocelovAi?? skelety budov chrA?nAi??ny dokonce dAi??evAi??nA?mi obklady!

Mohou dAi??evAi??nA? dA?m zniA?it houby nebo A?ervotoA?i?

Mohou ai??i?? pokud je navrA?en a realizovA?n bez dostateA?nA?ch zkuA?enostAi??, A?asto svAi??pomocAi??, a nA?slednAi?? se o nAi??j Ai??A?dnAi?? a pravidelnAi?? nepeA?uje. KaA?dA? dA?m, i zdAi??nA?, bez A?drA?by A?asem zchA?trA? a podlehne zkA?ze. Stavbu modernAi??ho dAi??evAi??nAi??ho domu musAi??me realizovat s odbornAi??ky. ZA?kladnAi??m pAi??edpokladem jsou kvalitnAi?? znalosti a zkuA?enosti architekta i realizaA?nAi?? firmy. Prioritou je dokonale zvlA?dnutA? konstrukA?nAi?? detail a znalost principA? takzvanAi?? ai??zkonstrukA?nAi?? ochrany dAi??evaai???, aby se zamezilo vnikA?nAi?? vlhkosti do konstrukce a ochrA?nily se konstrukA?nAi?? prvky pAi??ed proudAi??cAi??m vzduchem. KonstrukA?nAi?? ochrana mA? vA?dy pAi??ednost pAi??ed chemickou. DAi??evo a vA?robky z nAi??j nesmAi?? bA?t navrhovA?ny do mAi??st, kde nemohou z povahy vAi??ci obstA?t, napAi??Ai??klad pod A?roveA? terAi??nu. NezbytnA? je takAi?? technologickA? kA?zeA? pAi??i realizaci.

Vlastnosti domu

. DAi??evAi??nA? dA?m mA? prA? horA?Ai?? tepelnAi??izolaA?nAi?? vlastnosti neA? napAi??Ai??klad zdAi??nA? stavba. Je v nAi??m tedy vAi??tA?Ai?? zima a hA?Ai?? se vytopAi???

SkuteA?nost je pAi??esnAi?? opaA?nA?! KdyA? zatopAi??te v dAi??evAi??nAi??m domAi??, mA?te v nAi??m skoro okamA?itAi?? teplo. KdeA?to zdAi??nA? dA?m musAi??te vytA?pAi??t nAi??kolik hodin, neA? se v nAi??m zahAi??ejete, protoA?e teplo se nejdAi??Ai??ve akumuluje ve zdech. VAi??tA?ina, a to i katalogovA?ch projektA?, mA? nesrovnatelnAi?? lepA?Ai?? tepelnAi??izolaA?nAi?? vlastnosti neA? jejich zdAi??nAi?? protAi??jA?ky. VyplA?vA? to z principu konstrukce ai??i?? obvykle dAi??evAi??nA? rA?m vyplnAi??nA? kontaktnAi?? izolacAi??. Je zde tedy integrovA?na sloA?ka nosnA? a tepelnAi??izolaA?nAi??. DAi??evAi??nAi?? stavby sice jsou lehkAi?? a obvykle hA?Ai??e akumulujAi?? teplo. To vA?ak lze povaA?ovat za pAi??ednost ai??i?? u dAi??evostavby ohAi??Ai??vA?me ekonomicky rovnou vnitAi??nAi?? objem vzduchu, teplo se tak neuklA?dA? nejdAi??Ai??ve do tAi??A?kA?ch konstrukcAi?? jako u zdAi??nA?ch staveb. JestliA?e chci teplo akumulovat, umAi??m to i u dAi??evostavby ai??i?? vloA?enAi??m zdAi??nAi?? nebo betonovAi?? A?A?sti.

Vzhled domu

MusAi?? dAi??evAi??nA? dA?m vypadat jako hA?jenka nebo srub?

ModernAi?? dA?m na bA?zi dAi??eva vypadA? vA?dy podle toho, jak se shodne pAi??edstava osvAi??cenAi??ho zA?jemce (stavebnAi??ka, stavitele, investorskAi?? firmy) o funkA?nosti takovAi??ho domu s vA?tvarnou potencAi?? architekta znalAi??ho konstrukcAi?? dAi??evostaveb a praktickA?mi zkuA?enostmi a schopnostmi projektanta. TradiA?nAi?? forma srubu A?i roubenAi?? chalupy je technologicky i vA?tvarnAi?? dA?vno pAi??ekonanA?.

A?ada lidAi?? si umAi?? dAi??evAi??nou stavbu pAi??edstavit pouze jako chatu nebo provizorium. Je to opodstatnAi??nAi???

To souvisAi?? s naA?Ai?? tradicAi?? vAi??kendovAi??ho chataAi??stvAi??, od kterAi?? bychom se mAi??li pAi??i hodnocenAi?? staveb ze dAi??eva co nejrychleji odpoutat. TakovAi?? pAi??esvAi??dA?enAi?? o vyuA?itAi?? dAi??eva se lidem z panelA?ku tAi??A?ko vyvracAi??. Ale to, co jsme si tady jiA? Ai??ekli, by mohlo alespoA? mladA?Ai?? lidi podnAi??tit k tomu, aby se zamysleli, v A?em chtAi??jAi?? se svA?mi dAi??tmi bydlet. ZkuA?enosti ze svAi??ta ukazujAi??, A?e neexistuje druh stavby, kterA? by nebylo moA?nAi?? s vA?hodou realizovat ze dAi??eva, vA?etnAi?? rozsA?hlA?ch administrativnAi??ch budov, nA?kupnAi??ch center a sportovnAi??ch hal.

DA?m a okolAi??

MyslAi??te si, A?e pouA?Ai??vA?nAi??m dAi??eva na stavbu domA? poA?kozujeme A?ivotnAi?? prostAi??edAi???

Je zvlA?A?tnAi??, A?e lidem vAi??ce vadAi?? paseka, na nAi??A? vyroste novA? les a zpestAi??Ai?? tak krajinnou mozaiku, neA? kamenolom, kterA? hyzdAi?? krajinu jiA? na dA?lku a A?A?dnAi?? novAi?? kamenAi?? v nAi??m nevyroste. Na vA?robu jednAi?? hlinAi??nAi?? cihly, jednoho kilogramu cementu, vA?pna, skla betonu, oceli spotAi??ebujeme mnohem vAi??ce energie neA? na jeden dAi??evAi??nA? trA?m. Stavby ze dAi??eva jsou z jedinAi?? plnAi?? obnovitelnAi?? tuzemskAi?? suroviny. V souA?asnosti mA?me dvojnA?sobnou celkovou zA?sobu dAi??eva v lesAi??ch neA? za prvnAi?? republiky. PAi??itom mAi??ru vyuA?itAi?? dAi??eva ve stavebnictvAi?? mA?me horA?Ai?? neA? napAi??Ai??klad Portugalsko, kterAi?? je skoro bez lesA?. RoA?nAi?? pAi??Ai??rA?stky dAi??eva v naA?ich lesAi??ch jsou o jednu A?tvrtinu vyA?A?Ai?? neA? jeho plA?novanA? tAi??A?ba. TakA?e o poA?kozovA?nAi?? A?ivotnAi??ho prostAi??edAi?? nebo neA?mAi??rnAi??m kA?cenAi?? nemA?A?e bA?t Ai??eA?. ProblAi??mem je, A?e pro dAi??evo neumAi??me nalAi??zt odbyt na domA?cAi??m trhu.

Zdroj:

RD RA?maAi??ov s.r.o. – zkrA?cenA? verze rozhovoru s Ing. Janem A?EZA?A?EM, vA?konnA?m Ai??editelem Nadace dAi??evo pro A?ivot

Nadace dAi??evo pro A?ivot
KamA?ckA? 1176, 165 21 Praha 6
www.drevoprozivot.cz

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky