Úvod > DAi??evozpracujAi??cAi?? a stavebnAi?? prA?mysl > PilaAi??skA? vA?roba ve firmAi?? Mayr ai??i?? Melnhof Holz Paskov

PilaAi??skA? vA?roba ve firmAi?? Mayr ai??i?? Melnhof Holz Paskov

VA?robky

Skupina Mayr-Melnhof Holz ve svA?ch pilA?ch produkuje A?erstvAi??, vysuA?enAi?? nebo hoblovanAi?? Ai??ezivo vysokAi?? kvality. DodateA?nAi?? zpracovA?vA? vznikajAi??cAi?? piliny a dAi??evAi??nAi?? hobliny na brikety a peletky.

V divizi dalA?Ai??ho zpracovA?nAi?? dAi??eva se vyrA?bAi??jAi?? lepenAi?? nosnAi??ky, vAi??cevrstvAi?? lepenAi?? lamelovAi?? dAi??evo, speciA?lnAi?? konstrukA?nAi?? dAi??ly, dvou-, tAi??Ai??- a A?tyAi??vrstvAi?? hranoly, dA?le A?alovacAi?? nosnAi??ky, A?alovacAi?? desky a masivnAi?? dAi??evAi??nAi?? stropy.

A?ezivo

Ve vA?robnAi??ch zA?vodech skupiny Mayr-Melnhof Holz jsou prostAi??ednictvAi??m poA?Ai??taA?em Ai??Ai??zenAi?? obrA?bAi??cAi?? techniky s vysokou pAi??esnostAi?? zpracovA?vA?ny 4 miliony m3 jehliA?natAi?? kulatiny roA?nAi??. DodanA? kulatina je po odkornAi??nAi?? tAi??Ai??dAi??na dle dAi??lky a kvality. NA?slednAi?? je naAi??ezanAi?? dAi??evo v suA?Ai??cAi??ch komorA?ch zbavovA?no zbytkovAi?? vlhkosti, aby si i v budoucnu udrA?elo svou formu a kvalitu. Proces suA?enAi?? zabraA?uje vzniku puklin a deformacAi??.

SpeciA?lnAi?? konstrukA?nAi?? dAi??ly

OhA?banAi?? konstrukA?nAi?? dAi??ly s rA?diem od 100 cm, dvakrA?t nebo tAi??ikrA?t ohnutAi?? a pAi??evA?A?enAi?? nebo blokovAi?? pAi??eklAi??A?enAi?? konstrukA?nAi?? dAi??ly BSH se vyrA?bAi??jAi?? ve speciA?lnAi??ch lisovacAi??ch zaAi??Ai??zenAi??ch. K vA?robnAi??mu programu patAi??Ai?? sedlovAi?? stAi??eA?nAi?? nosnAi??ky, pAi??Ai??hradovAi?? nosnAi??ky a nosnAi?? spoje pro klAi??novAi?? A?epy.

ProfilovanAi?? lepenAi?? dAi??evo

ProfilovanAi?? lepenAi?? dAi??evo MM Kaufmann je pAi??ekliA?ovanA? profilovanA? deska vhodnA? pro modernAi?? i tradiA?nAi?? dAi??evAi??nAi?? stavby. VybranAi?? smrkovAi?? dAi??evo garantuje vysokou odolnost proti nepAi??Ai??zni poA?asAi?? i A?istA? vzhled. TlouA?A?ka od 44 mm do 160 mm umoA?A?uje mnohostrannou pouA?itelnost profilovanAi??ho lepenAi??ho dAi??eva, aA? uA? jako foA?ny pro stAi??ny nebo jako samonosnAi?? stropnAi?? a stAi??eA?nAi?? prvky.

MultifunkA?nAi?? program K1

MultifunkA?nAi?? program K1 je pozoruhodnA? svou koncepcAi??. ProfesionA?lovAi?? si cenAi?? jeho mnohostrannAi??ho vyuA?itAi??. MultifunkA?nAi?? program K1 se sA?m stA?vA? dA?leA?itou souA?A?stAi?? konstrukce – neslouA?Ai?? pouze jako dekorativnAi?? prvek, nA?brA? je schopen pAi??evzAi??t nosnou a vyztuA?ovacAi?? funkci a takAi?? lze jeho prvky pouA?Ai??t k rozdAi??lenAi?? prostoru. MultifunkA?nAi?? program K1 hravAi?? splnAi?? individuA?lnAi?? poA?adavky.

MasivnAi?? dAi??evAi??nAi?? stropy

MasivnAi?? dAi??evAi??nAi?? stropy Mayr-Melnhof Kaufmann se sklA?dajAi?? z lepenA?ch nosnAi??kA? z pAi??eklAi??A?enAi??ho smrku. VysokA? stupeA? prefabrikace a rozmAi??rovA? pAi??esnost prvkA? umoA?A?uje rychlou, individuA?lnAi?? a hospodA?rnou stavbu a jsou vzhledovAi?? atraktivnAi??m nA?padnA?m prvkem.

BednicAi?? desky

Ai??alovacAi?? deska Mayr-Melnhof Kaufmann K1 je kvalitnAi?? prutovA? stropnAi?? deska pAi??eklAi??A?enA? tAi??emi vrstvami, urA?enA? pro stavbu zpA?sobem betonovAi??ho bednAi??nAi??. MasivnAi?? dAi??evAi??nA? deska se vyrA?bAi?? jak ve velkA?ch formA?tech 2 x 6 m, v tlouA?A?kA?ch 21 mm a 27 mm, tak takAi?? ve formA?tech bAi??A?nA?ch. UzavAi??enA?, tyA?ovAi?? pAi??eklAi??A?enA? krycAi?? a stAi??ednAi?? vrstva propA?jA?uje A?alovacAi?? desce K1 A?istA? betonovA? vzhled a vysokou stabilitu.

VAi??cevrstvAi?? lepenAi?? lamelovAi?? dAi??evo

VAi??cevrstvAi?? lepenAi?? lamelovAi?? dAi??evo se sklA?dA? minimA?lnAi?? ze tAi??Ai?? kAi??Ai??A?em poloA?enA?ch, ploA?nAi?? slepenA?ch vrstev desek z jehliA?natAi??ho dAi??eva. VAi??cevrstvAi?? lepenAi?? lamelovAi?? dAi??evo lze libovolnAi?? zpracovA?vat a pAi??edstavuje univerzA?lnAi?? pouA?itelnou modernAi?? stavebnAi?? hmotu, kterA? vykazuje vysokA? stupeA? prefabrikace. MA?A?e se dodA?vat hotovAi?? k montA?A?i, umoA?A?uje zkrA?cenou dobu vA?stavby a pouA?Ai??vA? se pAi??evA?A?nAi?? pro stAi??ny, stropy a stAi??eA?nAi?? prvky.

VAi??cevrstvAi?? lepenAi?? lamelovAi?? dAi??evo je oblAi??benA?m materiA?lem v oblastech obytnAi?? vA?stavby, prA?myslovA?ch a komerA?nAi??ch staveb a vyuA?Ai??vA? se takAi?? pro vA?robu speciA?lnAi??ch konstrukA?nAi??ch dAi??lA?.

DvouvrstvAi??, tAi??Ai??vrstvAi?? a A?tyAi??vrstvAi?? hranoly

Mayr-Melnhof Kaufmann Holz nabAi??zAi?? lepenAi?? nosnAi??ky takAi?? jako dvou-, tAi??Ai??- a A?tyAi??vrstvAi?? hranoly. Tyto hranoly se vyznaA?ujAi?? nejvyA?A?Ai?? stabilitou, pAi??esnostAi?? rozmAi??rA?, rychlou a specializovanou vA?robou a pAi??edstavujAi?? oblAi??benA? materiA?l pro modernAi?? dAi??evostavby.

Peletky

CenovAi?? vA?hodnAi?? a ekologickAi?? palivo se vyrA?bAi?? ze smrkovA?ch pilin a hoblin, kterAi?? vznikajAi?? pAi??i vA?robAi?? Ai??eziva jako vedlejA?Ai?? produkt. VysuA?enAi?? piliny se slisujAi?? do peletek o prA?mAi??ru 6 mm a dAi??lce 4,5 cm. Toto topivo je CO2 neutrA?lnAi??, mA? velmi snadnAi?? pouA?itAi?? a navAi??c poskytuje vysokA? vA?stup energie za nAi??zkou cenu.

Ai??

Zdroj:

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Ing. Michal KAi??Ai??stek .

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky