Úvod > DAi??evozpracujAi??cAi?? a stavebnAi?? prA?mysl > Popis dAi??evozpracujAi??cAi??ho a stavebnAi??ho prA?myslu

Popis dAi??evozpracujAi??cAi??ho a stavebnAi??ho prA?myslu

ZA?kladnAi?? pAi??ehled prA?myslovA?ch odvAi??tvAi?? souvisejAi??cAi??ch se dAi??evem

Mezi prA?myslovA? odvAi??tvAi?? zaloA?enA? na lesnictvAi?? patAi??Ai?? dAi??evozpracujAi??cAi?? prA?mysl, papAi??renskA? prA?mysl a tiskaAi??skA? prA?mysl. Tyto obory jakoA?to hlavnAi?? surovinu pouA?Ai??vajAi?? dAi??evo, papAi??r nebo sbAi??rovA? papAi??r a dAi??evo. PatAi??Ai?? sem takAi?? specializovanA? odvAi??tvAi?? zabA?vajAi??cAi?? se napAi??Ai??klad zpracovA?nAi??m korku.

EvropskA? prA?myslovA? odvAi??tvAi?? zaloA?enA? na lesnictvAi?? jsou konkurenceschopnA? a mohou se pochlubit velmi dobrou technickou a obchodnAi?? vA?konnostAi??. PapAi??renskA?, dAi??evozpracujAi??cAi?? a tiskaAi??skA? prA?mysl zaujAi??mA? v mnoha oblastech pAi??ednAi?? mAi??sto na svAi??tAi??. CelAi?? odvAi??tvAi?? vA?ak A?elAi?? mnoha problAi??mA?m, kterAi?? se tA?kajAi?? napAi??Ai??klad pAi??Ai??stupu k surovinA?m, zmAi??n klimatu, inovacAi??, obchodu s produkty zaloA?enA?mi na lesnictvAi?? a poskytovA?nAi?? informacAi?? o nich. MnohAi?? A?A?sti tAi??chto prA?myslovA?ch odvAi??tvAi?? sehrA?vajAi?? zA?sadnAi?? A?lohu pAi??i zachovA?vA?nAi?? udrA?itelnAi?? zamAi??stnanosti ve venkovskA?ch oblastech.

MoravskoslezskA? kraj je dAi??ky geografickAi?? poloze a zA?sobA?m dAi??evnAi?? hmoty pAi??edurA?en bA?t jeden z regionA?, ve kterAi??m se nachA?zAi?? vA?znamnAi?? spoleA?nosti pA?sobAi??cAi?? v dAi??evozpracujAi??cAi??m prA?myslu. DalA?Ai?? velcAi?? zpracovatelAi?? se nachA?zejAi?? v jiA?nAi??ch A?echA?ch a na VysoA?inAi??, pAi??Ai??padnAi?? na jiA?nAi?? MoravAi??.

RozdAi??lenAi?? prA?myslovAi??ho odvAi??tvAi??, souvisejAi??cAi??ho se dAi??evem:

 • stavebnictvAi??,
 • vA?roba nA?bytku,
 • dAi??evozpracujAi??cAi?? prA?mysl.

DAi??evozpracujAi??cAi?? prA?mysl (DZP)

DAi??evozpracujAi??cAi?? prA?mysl (DZP) mA? v A?eskAi?? republice dlouholetou tradici. Jeho vA?robky se uplatA?ujAi?? pAi??edevA?Ai??m:

 • stavebnictvAi??,
 • zemAi??dAi??lstvAi??,
 • automobilovA? prA?myslu a doprava.

DAi??evo je takAi?? zA?kladem pro:

  .
 • vA?robu papAi??ru,
 • vA?robu nA?bytku,
 • vA?robu hudebnAi??ch nA?strojA?,
 • vA?robu hraA?ek,
 • vA?robu sportovnAi??ch potAi??eb.

DA?leA?itou vA?hodou tohoto odvAi??tvAi?? (DZP) je trvale obnovitelnA? domA?cAi?? surovinovA? zA?kladna. Lesy se rozprostAi??rajAi?? na tAi??mAi??Ai?? 35 % A?zemAi?? A?eskAi?? republiky, celkovA? zA?soba dAi??eva se blAi??A?Ai?? 670 mil. m3 a roA?nAi?? pAi??irA?stA? tAi??mAi??Ai?? 20 mil. m3, z toho se tAi??A?Ai?? pAi??ibliA?nAi?? 17,5 mil. m3.

DomA?cAi?? dAi??evozpracujAi??cAi?? prA?mysl je na vzestupu. Jeho trA?by stouply od roku 2000 o plnA?ch 70 % a v roce 2006 trA?by dosahovaly 95 miliard korun. DA?vodem je zejmAi??na rA?st objemu vA?roby a takAi?? produkce kvalitnAi??jA?Ai??ch a draA?A?Ai??ch vA?robkA?, napAi??Ai??klad v sortimentu stavebnAi?? truhlA?Ai??skAi??m. MeziroA?nAi?? tempo rA?stu trA?eb dAi??evozpracujAi??cAi??ho prA?myslu se v uplynulA?ch letech pohybovalo mezi A?esti aA? devAi??ti procenty.

DAi??evaAi??skA? prA?mysl se dAi??lAi?? do pAi??ti skupin:

 • vA?roba pilaAi??skA? a impregnace dAi??eva,
 • vA?roba dA?h, pAi??ekliA?ek a aglomerovanA?ch dAi??evaAi??skA?ch vA?robkA?,
 • vA?roba stavebnAi?? truhlA?Ai??skA? a tesaAi??skA?,
 • vA?roba dAi??evAi??nA?ch obalA?,
 • vA?roba jinA?ch dAi??evaAi??skA?ch, korkovA?ch, proutAi??nA?ch a slamAi??nA?ch vA?robkA? kromAi?? nA?bytku.

StavebnictvAi??

Tunel pod Ai??ekou, dA?lnice o A?esti pruzAi??ch, most nad propastAi??, divadla, nemocnice, byty, obchody, promenA?dy, kluby a bary. NAi??kdo to musel postavit. NAi??kdo, kdo dokA?A?e vyrovnat plochu fotbalovAi??ho hAi??iA?tAi?? tak, A?e je bez jedinAi?? kaluA?e. NAi??kdo, kdo ovlA?dA? silnAi?? stavebnAi?? stroje a za horou pAi??sku uA? vidAi?? budoucAi?? dA?m. S novA?mi technologiemi jsou Ai??emesla jako tesaAi??, zednAi??k nebo klempAi??Ai?? pro profesionA?ly. Architektura a stavby ovlivA?ujAi?? prostAi??edAi??, v nAi??mA? A?ijeme. Za profesAi?? s prozaickA?m nA?zvem stavaAi?? se skrA?vA? odpovAi??dnost za budoucAi?? tvA?Ai?? krajiny a mAi??st.

StavebnictvAi?? je hospodA?Ai??skA? obor, pomocAi?? kterAi??ho je zajiA?A?ovA?na vA?stavba, A?drA?ba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebnAi??ch objektA?.

StavebnictvAi?? plnAi?? pro spoleA?nost nAi??kolik funkcAi??:

 • sociA?lnAi?? (bydlenAi??, kultura, zdravotnictvAi??, vzdAi??lA?vA?nAi??, sport),
 • prA?myslovA? vA?roba,
 • zemAi??dAi??lskA? vA?roba,
 • doprava,
 • energetika.

Tyto funkce by mAi??ly bA?t zajiA?tAi??ny vytvA?Ai??enAi??m vhodnAi??ho prostAi??edAi?? pro lidi, zvAi??Ai??ata, rostliny a technologie, pAi??iA?emA? by pAi??i jejich zajiA?A?ovA?nAi?? nemAi??lo dochA?zet k niA?enAi?? pAi??Ai??rodnAi??ch a kulturnAi??ch hodnot.

StavebnictvAi?? je A?lenAi??no do A?tyAi?? zA?kladnAi??ch skupin:

 • pozemnAi?? stavby ai??i?? stavby pro bydlenAi??, obA?anskAi?? stavby, stavby pro prA?mysl a zemAi??dAi??lstvAi?? aj.
 • dopravnAi?? a podzemnAi?? stavby ai??i?? mosty, silnice, tunely, A?eleznice, letiA?tnAi?? plochy aj.
 • vodohospodA?Ai??skAi?? stavby ai??i?? pAi??ehrady, A?pravy vodnAi??ch tokA?, meliorace aj.
 • speciA?lnAi?? stavby ai??i?? stoA?A?ry, podzemnAi?? kolektory aj.

OdvAi??tvAi?? stavebnictvAi?? mA? pro Evropu strategickA? vA?znam, jelikoA? zajiA?A?uje stavby a infrastrukturu, na kterA?ch zA?visejAi?? vA?echna odvAi??tvAi?? ekonomiky. Je nejvAi??tA?Ai??m odvAi??tvovA?m zamAi??stnavatelem a vA?znamnAi?? pAi??ispAi??vA? k hrubA?m kapitA?lovA?m investicAi??m v EvropAi??.

NA?bytkA?Ai??skA? prA?mysl

NA?bytkA?Ai??skA? prA?mysl je prA?mysl zabA?vajAi??cAi?? se vA?robou nA?bytku, pAi??evA?A?nAi?? ze dAi??eva (pilaAi??skAi?? zA?vody) nebo polotovaru (dAi??evotAi??Ai??skovAi?? desky, dAi??evovlA?knitAi?? desky, pAi??ekliA?ky atd).
VA?robny nA?bytku se specializujAi?? na urA?itA? sortiment.

ZamAi??Ai??enAi?? vA?roben nA?bytku:

 • stolovA? nA?bytek a jAi??delnAi?? A?idle popAi??Ai??padAi?? doplA?ky,
 • kuchyA?skAi?? linky,
 • kancelA?Ai??skA? nA?bytek,
 • nA?bytek sektorovA? a solitAi??rnAi??.

RozdAi??lenAi??:

StolaAi??stvAi?? (dAi??Ai??ve truhlA?Ai??stvAi??)

StolaAi??stvAi?? se zamAi??Ai??uje na vA?robu nA?bytku pAi??evA?A?nAi?? na mAi??ru, ruA?nAi?? vA?robu nA?bytku a takAi?? opravy nA?bytku.
vybavenAi??: formA?tovacAi?? pila, olepovaA?ka hran, soustruh, hornAi?? frAi??za, sdruA?enAi?? obrA?bAi??cAi?? stroje

SAi??riovA? vA?roba nA?bytku

SAi??riovA? vA?roba je provA?dAi??na ve vA?robnAi??ch halA?ch, kde probAi??hA? optimA?lnAi?? vA?robnAi?? proces (technologie vA?roby). Vstupem jsou polotovary, kterAi?? jsou dA?le zpracovA?vA?ny, zuA?lechA?ovA?ny na koneA?nA? vA?robek.
vybavenAi?? sAi??riovAi?? vA?roby: obrA?bAi??cAi?? poloautomatickAi?? stroje (A?tyAi??strannA? frAi??za, egalizaA?nAi?? bruska, oboustrannAi?? zkracovacAi?? pila), plnAi?? automatickAi?? obrA?bAi??cAi?? stroje, CNC obrA?bAi??cAi?? centra, pAi??Ai??padnAi?? s DNC Ai??Ai??zenAi??m.

V nA?bytkA?Ai??skAi??m prA?myslu pAi??evaA?ujAi?? ve skuteA?nosti montA?A?nAi?? A?innosti. PAi??i vA?robAi?? nA?bytku se vyuA?Ai??vA? rA?znA?ch surovin, od dAi??eva a panelA? na bA?zi dAi??eva, aA? po kovy, plasty, textil, kA?A?i a sklo. Existuje mnoho rA?znA?ch typA? nA?bytku (napAi??. A?idle, pohovky, stoly, A?atnAi?? skAi??Ai??nAi??, kuchynAi??, matrace) s rA?znA?mi moA?nostmi vyuA?itAi?? (napAi??. domA?cnosti, A?koly, kancelA?Ai??e).
V souA?asnAi?? dobAi?? mA? nA?bytkA?Ai??skA? prA?mysl EU vysokou A?roveA? kvality vA?roby, a to jak technicky, tak z hlediska estetiky, designu a mA?dnAi??ch trendA?. EvropskA? nA?bytek mA? dobrA? zvuk po celAi??m svAi??tAi??.

PouA?itAi?? informace:

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky