Úvod > Informace o zapojenA?ch stAi??ednAi??ch A?kolA?ch > StAi??ednAi?? odbornAi?? uA?iliA?tAi?? stavebnAi??, Opava, pAi??Ai??spAi??vkovA? organizace

StAi??ednAi?? odbornAi?? uA?iliA?tAi?? stavebnAi??, Opava, pAi??Ai??spAi??vkovA? organizace

BoA?eny NAi??mcovAi?? 22
746 01 Opava
Tel.: 553 624 284
E-mail: sekretariat@soustop.cz
www.soustop.cz

Ai??kola existuje od r. 1949. Je orientovA?na na vA?chovu a vA?uku A?A?kA?, kteAi??Ai?? po absolvovA?nAi?? najdou uplatnAi??nAi?? ve stavebnictvAi?? a navazujAi??cAi??ch oborech. Ai??kola mA? dlouhodobou tradici a dobrAi?? jmAi??no i mimo okres, neboA? vA?uku nAi??kterA?ch uA?ebnAi??ch oborA? zajiA?A?uje pro celA? region severnAi?? Moravy a Slezska (napAi??. obor pokrA?vaA?). Dokladem A?spAi??A?nosti je pravidelnAi?? umAi??stAi??nAi?? na pAi??ednAi??ch mAi??stech v soutAi??A?Ai??ch uA?A?ovskA?ch dovednostAi?? a mizivA? poA?et absolventA?, evidovanA?ch na AsP jako uchazeA?i o zamAi??stnA?nAi??. V tAi??to orientaci a kvalitAi?? A?kola usiluje pokraA?ovat a souA?asnAi?? bude reagovat na mAi??nAi??cAi?? se poptA?vku na trhu prA?ce.

Ai??kola je jedinAi?? a nejstarA?Ai?? zaAi??Ai??zenAi?? toho druhu v celAi??m regionu Opavska. Od svAi??ho vzniku v r. 1949 zabezpeA?uje vA?chovu a vA?uku absolventA? pro stavebnictvAi??, coA? v obecnAi??jA?Ai??m pojetAi?? je oblast materiA?lA? a vA?robkA? pro stavebnictvAi??, jejich zapracovA?nAi?? do stavebnAi??ho dAi??la, potAi??ebnA?ch pomA?cek, nA?Ai??adAi?? a mechanizmA? pro zhotovenAi?? dAi??la, nA?slednAi?? A?drA?ba, opravy a rekonstrukce stavebnAi??ho dAi??la.

Ai??kola vznikla v r. 1949 jako organickA? souA?A?st bA?valAi??ho KomunA?lnAi??ho stavebnAi??ho podniku, pAi??edchA?dce OkresnAi??ho stavebnAi??ho podniku v OpavAi??. Od r. 1967 je dislokovA?na v budovA?ch na ul. B. NAi??mcovAi?? 22 v OpavAi??, kterAi?? jsou majetkem kraje. Od 1. 7. 1991 je A?kola samostatnA? prA?vnAi?? subjekt delimitacAi?? vyA?lenAi??nA? z SP Opava. Po privatizaci SP Opava A?kola zajiA?A?uje i odbornA? vA?cvik ve vlastnAi??ch prostorA?ch. Tradice A?koly se vyznaA?uje vysokou kvalitou absolventA?, kteAi??Ai?? jsou A?A?dA?ni podnikateli a podniky pro prA?ce v klasickA?ch i modernAi??ch technologiAi??ch. Specifika A?koly spoA?Ai??vajAi?? v individuA?lnAi??m pAi??Ai??stupu k A?A?kA?m a jejich schopnostem dalA?Ai??ho rozvoje. Projevuje se nabAi??dkou vzdAi??lA?nAi?? ve tAi??Ai??letA?ch uA?ebnAi??ch oborech i ve A?tyAi??letA?ch studijnAi??ch oborech. ProfesnAi?? specifika A?koly se zraA?Ai?? v nabAi??dce zAi??skA?nAi?? dovednostAi?? z oborA? pAi??Ai??buznA?ch, coA? vyA?aduje budoucAi?? zamAi??stnA?nAi?? u malA?ch firem. NadregionA?lnAi?? specifickou pA?sobnost mA? A?kola v oboru pokrA?vaA?, kterA? vyuA?uje jako jedinA? na severnAi?? MoravAi?? a ve Slezsku. K tAi??to nadregionA?lnAi?? pA?sobnosti mA? vhodnAi?? podmAi??nky v souA?A?stech A?koly, kterA?mi je vlastnAi?? A?kolnAi?? jAi??delna o kapacitAi?? 400 jAi??del a vlastnAi?? domov mlA?deA?e s kapacitou 116 lA?A?ek.

Ai??kola zajiA?A?uje komplexnAi?? vA?uku. TeoretickA? A?A?st vA?uky probAi??hA? ve vlastnAi??ch uA?ebnA?ch umAi??stAi??nA?ch v areA?lu na ulici BoA?eny NAi??mcovAi??, kterA? je rovnAi??A? hlavnAi??m sAi??dlem A?koly. A?A?ci majAi?? k dispozici dobAi??e vybavenAi?? uA?ebny pro vA?uku vA?poA?etnAi?? techniky, jazykA?, odbornA?ch pAi??edmAi??tA?, posilovnu a internetovAi?? centrum. Od A?kolnAi??ho roku 2010/11 se budou A?A?ci vA?ech tAi??Ai??letA?ch oborA? poA?Ai??naje prvnAi??m roA?nAi??kem uA?it podle A?kolnAi??ch vzdAi??lA?vacAi??ch programA?.

OdbornA? vA?cvik se uskuteA?A?uje jak ve vlastnAi??ch dAi??lnA?ch, tak na skuteA?nA?ch zakA?zkA?ch. Ai??kola spolupracuje v rA?mci odbornAi??ho vA?cviku se stavebnAi??mi a dAi??evozpracujAi??cAi??mi firmami opavskAi??ho regionu. A?A?ci tak majAi?? moA?nost se uA? v prA?bAi??hu studia seznA?mit s prostAi??edAi??m, kterAi?? je oA?ekA?vA? po absolvovA?nAi?? A?koly.
buy viagra online in mumbai 126.

V zA?jmu zlepA?ovA?nAi?? podmAi??nek pro vA?uku a tAi??m zkvalitnAi??nAi?? vA?uky je A?kola zapojena do nAi??kolika projektA?. NAi??kterAi?? z nich uA? jsou ve fA?zi realizace, jinAi?? ve fA?zi pAi??Ai??prav. Z realizovanA?ch projektA? jsou to zejmAi??na “ZvyA?ovA?nAi?? kvality ve stavebnAi??ch a dAi??evooborech”, “VybavenAi?? oborovA?ch center – dAi??evoobrA?bAi??cAi?? CNC stroje” a nejnovAi??ji “Rozvoj profesnAi??ho vzdAi??lA?vA?nAi?? pedagogA? stAi??ednAi??ch odbornA?ch A?kol a uA?iliA?A? v oblasti dAi??evovA?roby a stavebnictvAi??” a “Popularizace a zvA?A?enAi?? kvality vA?uky dAi??evozpracujAi??cAi??ch a stavebnAi??ch oborA? v MoravskoslezskAi??m kraji”. DA?le A?ekA?me na schvA?lenAi?? projektA? “ElektrotechnickA? centra” a “Modernizace A?kol ve stavebnictvAi??”. V nejbliA?A?Ai?? dobAi?? zAi??skA? A?kola dAi??ky projektu dva A?Ai??slicovAi?? Ai??Ai??zenAi?? dAi??evoobrA?bAi??cAi?? stroje vA?etnAi?? pAi??Ai??sluA?enstvAi??. PrA?vAi?? dAi??ky projektA?m se otevAi??rajAi?? A?kole moA?nosti modernizovat vybavenAi?? pro vA?uku a uA?itelA?m zAi??skA?vat nejnovAi??jA?Ai?? poznatky z vA?voje ve stavebnAi??m dAi??evozpracujAi??cAi??m prA?myslu, kterAi?? potom mohou pAi??edA?vat svA?m A?A?kA?m.

Ai??kola je otevAi??ena veAi??ejnosti zejmAi??na ve dnech otevAi??enA?ch dveAi??Ai??, kterAi?? poAi??A?dA? zpravidla dvakrA?t roA?nAi?? ai??i?? v lednu a v listopadu. Mimo to poAi??A?dA? akce pro A?A?ky zA?kladnAi??ch A?kol, v prA?bAi??hu kterA?ch majAi?? moA?nost prohlAi??dnout si dAi??lny, ve kterA?ch pracujAi?? jejich o mA?lo starA?Ai?? kamarA?di. Tyto akce se vA?dy setkA?vajAi?? s velkA?m ohlasem. RovnAi??A? jsme nabAi??dli zA?kladnAi??m A?kolA?m nA?vA?tAi??vu naA?Ai?? A?koly v rA?mci pAi??edmAi??tu volba povolA?nAi??. StA?le vAi??ce A?kol tuto nabAi??dku pAi??ijAi??mA?.

Obory vzdAi??lA?nAi??, kterAi?? naA?e A?kola zajiA?A?uje:

Obory vzdAi??lA?nAi?? s vA?uA?nAi??m listem:

  • ElektrikA?Ai?? silnoproud
  • InstalatAi??r
  • KlempAi??Ai??
  • PokrA?vaA?
  • TesaAi??
  • TruhlA?Ai??
  • ZednAi??k

Obory vzdAi??lA?nAi?? s maturitnAi?? zkouA?kou:

  • Mechanik instalatAi??rskA?ch a elektrotechnickA?ch zaAi??Ai??zenAi?? budov
  • OperA?tor dAi??evaAi??skAi?? a nA?bytkA?Ai??skAi?? vA?roby

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky