Úvod > Informace o zapojenA?ch stAi??ednAi??ch A?kolA?ch > StAi??ednAi?? prA?myslovA? A?kola stavebnAi??, HavAi??Ai??ov, pAi??Ai??spAi??vkovA? organizace

StAi??ednAi?? prA?myslovA? A?kola stavebnAi??, HavAi??Ai??ov, pAi??Ai??spAi??vkovA? organizace

KolA?rova 2
736 01 HavAi??Ai??ov ai??i?? PodlesAi??
E-mail: spss.sth@ssstav-havirov.cz
www.ssstav-havirov.cz

ZA?kladnAi?? informace o A?kole:

Ai??kola vznikla ve A?kolnAi??m roce 1990/91. BAi??hem svAi?? existence uzrA?la ve stabilnAi?? a perspektivnAi?? vzdAi??lA?vacAi?? instituci. Smyslem A?innosti A?koly je zejmAi??na pAi??Ai??prava A?plnAi?? stAi??edoA?kolsky vzdAi??lanA?ch odbornAi??kA? pro technicko-hospodA?Ai??skAi?? funkce v A?irokAi?? oblasti stavebnictvAi??, kteAi??Ai?? se dovedou pruA?nAi?? a rychle orientovat jak v praxi, tak i pAi??i dalA?Ai??m studiu na vysokA?ch A?kolA?ch. VA?eobecnou i odbornou strA?nku vzdAi??lA?vA?nAi?? chA?peme jako nedAi??lnA? a vzA?jemnAi?? provA?zanA? celek. Z odbornAi??ho hlediska studium poskytuje absolventA?m teoretickAi?? i praktickAi?? pAi??edpoklady pro vA?kon povolA?nAi?? souvisejAi??cAi??ch s navrhovA?nAi??m, pAi??Ai??pravou a provA?dAi??nAi??m staveb. Absolventi se mohou uplatnit jako odbornAi??ci ve stavebnAi??ch firmA?ch, projekA?nAi??ch kancelA?Ai??Ai??ch, investorskA?ch A?tvarech organizacAi?? a podnikA?, realitnAi??ch kancelA?Ai??Ai??ch, v oblastech stA?tnAi?? sprA?vy atd. Mnoho naA?ich absolventA? dA?le pokraA?uje ve studiu na vysokA?ch A?kolA?ch zejmAi??na technickAi??ho zamAi??Ai??enAi??.

.

V rekonstruovanAi??m areA?lu A?koly jsou mimo bAi??A?nAi?? uA?ebny i uA?ebny praxe, laboratoAi??e, 4 uA?ebny vA?poA?etnAi?? techniky (kaA?dA? je vybavena 16 poA?Ai??taA?i), multimediA?lnAi?? uA?ebna, dvAi?? modernAi?? vybavenAi?? jazykovAi?? uA?ebny, knihovna, rA?sovny, tAi??locviA?na, posilovna a A?kolnAi?? hAi??iA?tAi??. SouA?A?stAi?? A?koly je i novAi?? zrekonstruovanA? A?kolnAi?? jAi??delna – vA?dejna. PAi??ed A?kolou majAi?? A?A?ci vybudovA?n prostor pro A?schovu kol.

PAi??ehled oborA? vzdAi??lA?nAi??:

Ve A?kole se vyuA?ujAi?? nA?sledujAi??cAi?? obory vzdAi??lA?nAi?? zaAi??azenAi?? ve A?kolskAi??m rejstAi??Ai??ku:

  • 36-47-M/01:
    • StavebnictvAi?? se zamAi??Ai??enAi??m na dopravnAi?? stavitelstvAi?? a pozemnAi?? stavitelstvAi??
    • StanovenA? kapacita u tohoto oboru je 360 A?A?kA?.
  • 78-42-M/01:
    • TechnickAi?? lyceum
    • StanovenA? kapacita u tohoto oboru je 120 A?A?kA?.

Charakteristika studijnAi??ch oborA?:

StavebnictvAi?? ai??i?? PozemnAi?? stavitelstvAi??

PAi??ipravuje technickohospodA?Ai??skAi?? pracovnAi??ky a podnikatele pro A?innost ve stavebnAi?? projekci, v pAi??Ai??pravAi?? a realizaci obytnA?ch, prA?myslovA?ch, zemAi??dAi??lskA?ch staveb a staveb obA?anskAi??ho vybavenAi??. Studium je ukonA?eno maturitnAi?? zkouA?kou. PAi??ipravuje rovnAi??A? k dalA?Ai??mu studiu na rA?znA?ch vysokA?ch A?kolA?ch, zejmAi??na stavebnAi??ho nebo pAi??Ai??buznAi??ho zamAi??Ai??enAi??.

StavebnictvAi?? ai??i?? DopravnAi?? stavitelstvAi??

NaprostA? nedostatek odbornAi??kA? (stavebnAi??ch technikA?) pro inA?enA?rskAi?? stavitelstvAi?? vyplA?vajAi??cAi?? z poA?adavkA? OstravskA?ch dopravnAi??ch staveb (ODS) si vyA?A?dal otevAi??enAi?? tAi??to specializace.

Absolventi budou umAi??t vytyA?ovat liniovAi?? stavby, projektovat, kalkulovat a ekonomicky je vyhodnocovat, uzavAi??rat smlouvy, vAi??st kolektivy pracovnAi??kA? nebo mohou pokraA?ovat ve studiu na vysokA?ch A?kolA?ch technickAi??ho zamAi??Ai??enAi??.

TECHNICKAi?? LYCEUM

StudijnAi?? obor je urA?en pro A?A?ky se zA?jmem o techniku, matematiku a pAi??Ai??rodnAi?? vAi??dy. Studium je zakonA?eno maturitnAi?? zkouA?kou. Absolventi jsou pAi??ipravovA?ni tak, aby se v dalA?Ai??m studiu rychle orientovali a pruA?nAi?? pAi??izpA?sobili podmAi??nkA?m vysokA?ch i vyA?A?Ai??ch odbornA?ch technickA?ch A?kol, pAi??Ai??padnAi?? technicko-podnikatelskAi?? praxi.

ZA?jemci ke studiu se mohou pAi??ihlA?sit do 15. bAi??ezna.

Dny otevAi??enA?ch dveAi??Ai??:

Den otevAi??enA?ch dveAi??Ai?? mA?me dvakrA?t roA?nAi?? (prosinec, leden), informaci o dni otevAi??enA?ch dveAi??Ai?? je moA?nAi?? najAi??t na naA?ich internetovA?ch strA?nkA?ch.

NejbliA?A?Ai?? termAi??ny pro dny otevAi??enA?ch dveAi??Ai??: 11. 12. 2010 a 8. 1. 2011

Asdaje o zapojenAi?? A?koly do rozvojovA?ch a mezinA?rodnAi??ch programA?, o pAi??edloA?enA?ch a realizovanA?ch projektech, A?daje o mimoA?kolnAi??ch aktivitA?ch a prezentaci A?koly na veAi??ejnosti jsou uvedenAi?? ve “VA?roA?nAi?? zprA?vAi?? o A?innosti A?koly”, kterA? je na webovA?ch strA?nkA?ch A?koly.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky