Úvod > Informace o zapojenA?ch stAi??ednAi??ch A?kolA?ch > Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

U studia 33
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 597 494 111
E-mail: info@soustav-ostrava.cz
www.soustav-ostrava.cz

Základní informace o naší škole:

Trochu historie:

Stavební učiliště v Ostravě vznikla od roku 1949 při stavebních firmách.

V roce 1991 došlo k odtržení učilišť od podniků a po roce 1996 došlo ke slučování učilišť dříve čtyř velkých stavebních firem v Ostravě (Bytostav, Pozemní stavby, Vítkovické stavby a Městský stavební podnik).

Tímto sloučením se vytvořilo učňovské zařízení s rozsáhlým zázemím pro výuku stavebních a dřevozpracujících profesí.

Od roku 2001 je učiliště zřizováno Moravskoslezským krajem.

Nabídka vzdělávání:

Školská činnost

Výuka probíhá v tříletých a dvouletých učebních oborech ukončených závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Pro nejlepší zájemce z řad absolventů nabízíme nástavbové studium, jak pro stavební, tak i dřevozpracující profese, denní nebo dálkovou formou při zaměstnání, ukončené maturitní zkouškou.

Od roku 2006 je zaveden čtyřletý maturitní obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

Součástí výuky odborného výcviku je i produktivní práce na zakázkách, kde žáci získávají pocit zodpovědnosti vůči zákazníkům a pokud odvedou dobrou práci, jsou finančně odměňováni.

V současné době se nám daří obnovit spolupráci mezi učilištěm a firmami, která se přerušila nebo omezila v uplynulých letech. Dále máme snahu navázat spolupráci s profesními organizacemi, které by se měly stát odbornými garanty odborných požadavků kladených na učně.

Nyní jsme členy těchto profesních společenstev:

 • Hospodářské komory ČR
 • Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
 • Moravskoslezského dřevařského klastru
 • Cechu kamnářů
 • Cechu sádrokartonářů
 • Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů
 • Cechu obkladačů
 • Asociace českých nábytkářů
 • Cechu topenářů a instalatérů
 • Cechu malířů a lakýrníků
 • Svět Vzdělávání – síť center celoživotního vzdělávání

V minulých letech se nám podařilo, ve spolupráci s cechy, zavést nové stavební učební obory. V roce 1997 Kamnář, v roce 2001 Montér suchých staveb a v roce 2003 Obkladač.

Další vzdělávání poskytované školou:

Centrum celoživotního učení

Zajišťuje v rámci doplňkové činnosti vzdělávání mladistvých i dospělých v různých kurzech ve spolupráci s firmami, Úřadem práce i jednotlivci.

V současné době se provozuje Centrum pracovní rehabilitace pro nezaměstnané ve spolupráci s Úřadem práce a Magistrátem města Ostravy. Toto středisko vzniklo jako projekt PHARE – Fond Palmif s finančním přispěním Evropské unie.

V roce 2006 jsme v rámci ESF EU získali od Úřadu práce grant na realizaci projektu řemeslných rekvalifikací nezaměstnaných ve výši 6,2 mil. Kč.

V tomto středisku nabízíme i rekvalifikace v oboru truhlářských prací.

Svářečská škola

V rámci doplňkové činnosti zajišťuje kurzy svařování a periodická přezkušování pro žáky školy i zájemce mimo učiliště. Zajišťujeme kurzy svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou a v ochranné atmosféře CO, svařování plamenem, řezání plamenem a plazmou, svařování plastů a pájení mědi. Zkoušky prováděné v této oblasti již plně vyhovují normám Evropské unie.

V roce 2006 jsme v rámci ESF EU získali od Úřadu práce grant na realizaci projektu rekvalifikací nezaměstnaných pro výkon profese svářeč ve výši 5.1 mil. Kč

Struktura vzdělávání v dřevozpracujících oborech:

 1. Nástavbové studium v denní (2 roky) a dálkové (3 roky) formě ve studijním oboru Dřevařská a nábytkářská výroba pro absolventy učebních oborů Truhlář (všech zaměření) a Čalouník, ukončené maturitní zkouškou.
 2. Od 1. 9. 2006 nám Ministerstvo školství povolilo vyučovat čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou Operátor dřevařské a nábytkářské výroby v denní formě studia, výuka byla zahájena od 1. 9. 2007.
 3. Učební obory tříleté s výučním listem Truhlář a Tesař (lze pokračovat v nástavbovém studiu).
 4. Učební obory tříleté s výučním listem – se sníženou náročností teorie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – Truhlářské práce a Tesařské práce (nelze pokračovat v nástavbě).
 5. Učební obor dvouletý s výučním listem – se sníženou náročností teorie pro žáky s ukončeným nižším ročníkem než je 9. třída základní školy – Zpracování dřeva (nelze pokračovat v nástavbovém studiu).
 6. V rámci rekvalifikací zajišťujeme pro úřady práce záuční kurzy pro truhlářské a tesařské práce.
 7. V rámci vzdělávání dospělých jsme schopni pořádat odborné kurzy ve spolupráci s firmami, výrobci, cechy apod. Připravujeme dílčí kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. dle národní soustavy kvalifikací a od března 2010 jsme se stali autorizovanou osobou i pro profese truhlář a tesař.

Ve spolupráci s firmou Špinar připravujeme školící centrum pro Moravskoslezský kraj specializovaný na software TURBO- CAD.

Pro výuku výše uvedených oborů máme personální i materiální zajištění. V současnosti je spolupráce naší školy s firmami založena především na umisťování žáků v rámci výuky odborného výcviku na firemních pracovištích.

Naší snahou je nabízet v oblasti zpracování dřeva v regionu Ostravy co nejlepší vzdělávání na široké úrovni, od pomocných prací až po odborné pracovníky s maturitou. Jsme si vědomi, že bez spolupráce se zástupci odborné veřejnosti se neobejdeme.

V roce 2006 jsme získali z Ministerstva školství finanční prostředky pro vybudování odborné učebny s 25 počítači pro výuku grafických systémů pro dřevozpracující obory. Ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje připravujeme projekt z ESF pro vybavení škol dřevoobráběcími CNC stroji, abychom byli schopni vyhovět požadavkům zaměstnavatelů v oblasti zpracování dřeva.

Členem Moravskoslezského dřevařského klastru se škola stala proto, že si myslíme, že kvalitní vzdělávání v dělnických profesích a středně technického personálu je důležité a potřebné pro firmy v dřevozpracujícím průmyslu regionu.

Pro rozvoj výuky dřevozpracujících oborů chceme využít i financí z Evropských strukturálních fondů, což je další oblast možné spolupráce. Modernizace vybavení, popularizace dřevozpracujícího odvětví, ale i vzdělávání pedagogů umožní kvalitnější přípravu nové generace dřevařů.

Právě požadavky členů klastru umožní ovlivnit náplň nově připravených školních vzdělávacích programů, které škola bude v příštích letech zavádět na základě školského zákona.

Vzhledem k tomu, že v Ostravě nikdy nebyla taková komplexní nabídka středoškolského vzdělávání v oblasti zpracování dřeva je tato spolupráce školy s praxí velmi potřebná.

Akce:

Dny otevřených dveří 2x ročně – prosinec, leden

Účast na dřevařské akademii pořádané MSDK

Pořádáme moravské regionální kolo soutěže tesařů.

Naši žáci se úspěšně účastní soutěží v oborech Montér suchých staveb- vyhráli jsme celostátní kolo, studenti mají jet do Španělska na mezinárodní klání, dále v oboru, Zedník, Obkladač, Truhlář, Malíř a Instalatér.

V průběhu studia nabízíme žákům 1. ročníků možnost zúčastnit se lyžařského a snowboardového kurzu, ve 2. ročníku pak kurzu vodáckého.

Přijímací řízení probíhá dle informací zákona 561/2004 Sb., kde jsou uvedena přesná data uzávěrek přihlášek i vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Věříme, že přísloví “Řemeslo má zlaté dno”, bude i nadále platit a vyučit se zedníkem, truhlářem, instalatérem či jinou profesí bude pro mladou generaci zajímavé s uplatněním v dalším životě.

Škola s tradicí, profese s uplatněním

Naše škola nabízí celou škálu oborů, jejichž absolventi mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Většině absolventů škola zajišťuje nabídku zaměstnání ve firmách ihned po ukončení vzdělávání.

Pro školní rok 2010/2011 připravuje naše školy následující obory:

 • 33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
 • 33-56-H/01 Truhlář*)
 • 36-52-H/01 Instalatér *)
 • 36-57-h/01 Malíř *)
 • 36-64-H/01 Tesař *)
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb *)
 • 36-67-H/003 Kamnář
 • 36-67-H/01 Zedník *)
 • 36-67-H/01 Zedník-Obkladač *)
 • 23-51-E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví
 • 33-56-E/001 Truhlářské práce
 • 36-64-E/002 TTP – tesařské práce
 • 36-57-E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce-malířské práce
 • 36-67-E/001 Zednické práce
 • 33-57-E/502 Zpracování dřeva
 • 36-57-E/508 Malířské a natěračské práce
 • 36-67-E/503 Stavební výroba
 • 69-53-E/502 Provoz domácnosti

Obory označené *) jsou vyučované podle školních vzdělávacích programů.

Pro obory v kódu označené písmenem “H” nabízíme nástavbové studium denní i dálkové formy

 • 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba
 • 36-64-L/502 Stavební provoz

Charakteristika oborů:

Zedník 36-67-H/01

Obor Zedník je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Provádí zdění nových výplňových zdí, příček, komínů. Dělá vnitřní a vnější omítky. Ovládá betonářské práce. Umí bednění, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby (okna, dveře a jiné). Provádí též izolace proti vodě, zvukové a tepelné izolace. Dovede opravit a adaptovat stávající objekty. Dokáže se orientovat v technologiích, číst projektovou dokumentaci.

Po úspěšném absolvování oboru může ve vzdělávání pokračovat v nástavbovém studiu oboru Stavební provoz, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Tesař 36-64-H/01

Obor Tesař je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Provádí tesařské konstrukce od jednoduchých (lešenářské kozy, zábradlí, oplocení) až po složité druhy různého dřevěného lešení, bednění a krovy. Kromě výroby v dílně se také naučí montážím vyrobených prvků na stavbách.

Po úspěšném absolvování oboru může ve vzdělávání pokračovat v nástavbovém studiu oboru Stavební provoz, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Truhlář 33-56-H/01

Obor Truhlář je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Pracuje s ručním nebo strojním zařízením, na speciálních dřevoobráběcích strojích. Montuje a osazuje truhlářské výrobky v objektech, včetně kompletace a provádění úprav a doplňků. Zvládne manipulaci, technologickou přípravu a zpracování materiálů a polotovarů ze dřeva.

Po úspěšném absolvování oboru může ve vzdělávání pokračovat v nástavbovém studiu oboru Dřevařská a nábytkářská výroba, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Instalatér 36-52-H/01

Obor Instalatér je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Provádí montáže, udržování a opravy vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení a to jak potrubí z kovů, včetně mědi, tak i z plastů. Umí spojovat různé instalační materiály svářením, lepením apod., včetně jejich tvarování, osazování, připojování a provádění zkoušek. Absolvuje kurzy svařování plamenem, svařování plastů a pájení mědi. Dokáže se orientovat v technologiích, číst projektovou dokumentaci.

Po úspěšném absolvování oboru může ve vzdělávání pokračovat v nástavbovém studiu oboru Stavební provoz, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Malíř 39-41-H/01

Obor Malíř je tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Provádí přípravu povrchů pod malby a nátěry, zhotovuje a opravuje malby a nátěry běžnými technikami na různých podkladech, ale také napodobit dřevo, plastické nátěry, naučí se tapetovat.

Po úspěšném absolvování oboru může ve vzdělávání pokračovat v nástavbovém studiu oboru Stavební provoz, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Montér suchých staveb 36-66-H/01

Obor Montér suchých staveb je učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. V současné době patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům ve stavebnictví. Učí se volit vhodný materiál a výrobky podle jejich vlastností, volit správně technologické postupy, provádět montáže sádrokartonových příček, stropních podhledů, stěn a příček, půdních vestaveb a dalších konstrukcí, umí provádět povrchové úpravy sádrokartonových desek.

Po úspěšném absolvování oboru může ve vzdělávání pokračovat v nástavbovém studiu oboru Stavební provoz, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Název projektu: Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví
CZ.1.07/1.3.05/02.0026

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky